Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ubezpieczenia

Gwarancja ubezpieczeniowa

Zabezpieczenie w przypadku wykupowania produktów ubezpieczeniowych stanowi gwarancja ubezpieczeniowa. Jest to sporządzone na piśmie zobowiązanie podpisane przez firmę lub przedstawiciela ubezpieczeniowego, w którym zapewnia on, że w przypadku określonej w umowie sytuacji, wypłaci on swojemu klientowi należną mu kwotę finansową. Zobowiązanie te ma charakter umowy zawieranej pomiędzy obiema stronami transakcji, czyli gwarantem (zakładu ubezpieczeń) i beneficjentem. Podsta zawierania tego typu umów stanowi zasada swobody zawierania umów, nie mają one silniejszego oparcia pr

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie są jednym z głównych przedmiotów oferty fim ubezpieczeniowych. Mają zapewnić środki finansowe rodzinie osoby ubezpieczeniowej, w przypadku jej śmierci. Najczęściej zawierane są umowy ubezpieczeniowe na czas określony, choć można zawrzeć również umowę dożywotnią. W ramach ubezpieczenia, klient opłaca składki w określonej wysokości, a w przypadku jego śmierci, odszkodowanie otrzymują bliscy. Składki opłacane są do momentu wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej lub do chwili śmierci, wtedy są automatycznie zawieszone, nikt z bliskich nie jes

Obowiązki podatnika

Podatnik ma trzy główne obowiązki w systemie podatkowym. Na samym początku musi zarejestrować się we właściwym według miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej, oraz powiadamiać urząd w przypadku istotnych zmian (zmian nazwiska, adresu czy związanych z działalnością gospodarczą). Drugim zasadniczym obowiązkiem podatnika jest dotrzymywanie terminów płatności podatków. Są one różne, w zależności od tego jak powstało zobowiązanie podatkowe. Trzecim obowiązkiem jest obowiązek przechowywania dokumentacji. Wszystkie dokume